Monthly Archives: February 2012

QUẢN LÝ THỐNG NHẤT TÀI NGUYÊN SỐ Ở ĐÀI TRUYỀN HÌNH

1. KHÁI NIỆM TÀI NGUYÊN SỐ Tài nguyên số của một Đài truyền hình (TNS) là khái niệm tương đối rộng. Chúng ta bắt gặp TNS ở hầu hết các hoạt động của Đài. Các tài nguyên này có thể liệt kê như sau: – Chương trình, tư liệu truyền hình: Video HD, SD, Video […]