Triễn lãm Inter-bee 2019

HD Việt nam tham gia triển lãm Inter-bee 2019, booth 4017. Mời các bạn ghé thăm.